Asmens duomenų apsauga

1. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. Ši UAB “GENBA PHARMA” privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo, naudojantis internetine svetaine www.genbapharma.lt (toliau – Svetainė), principus ir taisykles.

1.2. Ši Politika:
1.2.1. taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės Svetainėje ir sutinkate dėl slapukų naudojimo arba jie naudojami dėl teisėto UAB „GENBA PHARMA“ intereso, taip pat, tais atvejais, kai naudojatės galimybe įsigyti Svetainėje siūlomus prekes, produktus ar paslaugas, registruodamiesi Svetainėje ir per ją pateikdami užsakymą;
1.2.2. skirta apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo;
1.2.3. apibrėžia Jūsų asmens duomenų valdytojo įsipareigojimus;
1.2.4. paaiškina, kaip ir kokiais tikslais Svetainėje renkami, naudojami ir saugomi (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys;
1.2.5. informuoja apie Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo būdus.

1.3. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:
1.3.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip antai vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu, interneto identifikatoriumi bei kitais duomenimis ar požymiais.
1.3.2. Duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.
1.3.3. Duomenų valdytojas – UAB „GENBA PHARMA“ (įmonės kodas 303395484, buveinės adresas Alšėnų g. 2A, Kaunas, el. paštas info@genbapharma.lt).

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

2. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate mums, kai registruojatės Svetainėje siūlomų prekių įsigijimui, jų įsigijimui darote užsakymą ar prenumeruojate naujienlaiškius, taip pat, priklauso nuo to, kokia informacija pateikiama, kai naudojami slapukai.

2.2. Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote išreikšti sutikimo su slapukų (kurių tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu) naudojimu. Taip pat, Jūs neprivalote išreikšti sutikimo dėl naujienlaiškių Jums siuntimo. Jūs neprivalote mums teikti jokių savo Asmens duomenų, tačiau tuo atveju, jeigu nepateiksite Asmens duomenų, kurie yra būtini registracijai Svetainėje ir užsakymo pateikimui, mes negalėsime suteikti galimybės Jums įsigyti Svetainėje siūlomų prekių, produktų ar paslaugų.

2.3. Jūsų naudojimosi Svetaine metu pateiktus asmens duomenis renka ir toliau tvarkos šios Politikos 1.3.3. p. nurodytas Duomenų valdytojas.

2.4. Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, kai naudojatės Svetaine, t.y.: duomenys apie naudojimąsi Svetaine – duomenys, surinkti naudojant slapukus, bei duomenis, kuriuos Jūs pateikiate registruojantis ir/ar siekdami įsigyti mūsų siūlomas prekes t.y.:
2.4.1. Pagrindinė informacija – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas (gatvė, namo numeris, miesto/gyvenvietės pavadinimas, savivaldybė, pašto kodas), telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos duomenys, sutikimas sukurti nuolatinę paskyrą, sutikimas gauti naujienlaiškį.
2.4.2. Duomenys, kurie susiję su pateiktu užsakymu – užsakoma prekė, užsakymo kaina.

2.5. Mes renkame bei toliau tvarkome Asmens duomenis tik šios Politikos 1.4. punkte nurodytuose teisėse aktuose apibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, taip kaip nurodyta žemiau:
2.5.1. Jūsų registracijos Svetainėje siūlomų prekių, įsigijimui (užsakymo) įvykdymui (teisėtas pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p. – Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate susikurdami paskyrą Svetainėje);
2.5.2. Jūsų užsakymo mūsų parduodamoms prekėms, produktams, paslaugoms įsigyti įvykdymui (teisėtas pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p. – Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate pateikdamas savo duomenis užsakant prekes, produktus ar paslaugas Svetainėje; 6 str. 1 d. b) p. – Jūsų asmens duomenis tvarkyti būtina tam, kad įvykdyti užsakymą; 6 str. 1 d. f) p . – Jūsų asmens duomenis tvarkyti būtina dėl teisėto Duomenų valdytojo intereso – tam, kad kilus ginčui tarp Jūsų ir Duomenų valdytojo, Duomenų valdytojas galėtų apginti savo pažeistas teises arba gintis nuo Jūsų reikalavimų);
2.5.3. Jūsų sutikimu, kai Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškių siuntimui) (teisėtas pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p. – Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate paspausdami varnelę ant sutikimo gauti naujienlaiškius);
2.5.4. Jūsų sutikimu, Jums išreiškus sutikimą dėl funkcinių slapukų naudojimo tikslu prisiminti Jūsų pasirinktis (pvz.: Svetainės kalbos pasirinkimą) (teisėtas pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p. – Jūsų sutikimas);
2.5.5. Dėl teisėto Duomenų valdytojo intereso Svetainės techninį funkcionavimą (būtini slapukai) bei dėl teisėto Duomenų valdytojo intereso Jūsų anoniminės naršymo Svetainėje informacijos pagrindu suprasti, kaip kiekvienas Svetainės lankytojas sąveikauja su Svetaine, kokius jos puslapius lanko ir pan. (tik surinkus kiekvieno lankytojo anoniminę Svetainės lankymo informaciją, Duomenų valdytojas galės atsižvelgti į lankytojų visumą ir taip užtikrinti Svetainės kokybę ir patogumą jos lankytojams) (analitiniai slapukai), (teisėtas pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f) p. – teisėtas Duomenų valdytojo interesas).

2.6. Visais aukščiau paminėtais tikslais Jūsų Asmens duomenis tvarkysime tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.

2.7. Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

2.8. Jūsų užsakymo metu pateiktus šios Politikos 2.4.1. ir 2.4.2 punktuose nurodytus duomenis (išskyrus Jūsų sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) saugosime ne ilgiau kaip 10 metų, skaičiuojant nuo Jūsų pateikto užsakymo įvykdymo momento. Jūsų paskyroje pateikti registracijos duomenys bus saugomi tol, kol galios ir bus aktyvi Jūsų paskyra. Paskyra bus aktyvi 5 metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo, o po to bus panaikinta.

2.9. Jūsų sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros mes saugosime ir šiuo tikslu tvarkysime asmens duomenis (siųsime Jums naujienlaiškius) šios Politikos 4.3. p. nurodytą terminą.

2.10. Slapukų pagalba surinktus Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei šios Politikos 3.2. punkto lentelėje nurodytą terminą.

2.8. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau nei numatyta šioje Politikoje, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas ilgesnis tokių asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

2.9. Svetainėje Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime perduoti šiems gavėjams: Omniva LT UAB ar VENIPAK LIETUVA, UAB galime perduoti vardą, pavardę, pasirinktą paštomatą prekės gavimui, telefono numerį, tuo atveju, jeigu pasirenkate prekės pristatymą paštomatu. Tuo atveju, jeigu prekės gavimą pasirenkate kurjeriu, VENIPAK LIETUVA, UAB galime perduoti Jūsų vardą, pavardę, adresą – gatvę, namo numerį, miesto/gyvenvietės pavadinimą, savivaldybę, pašto kodą ir telefono numerį. Šie asmens duomenys perduodami tuo tikslu, kad galėtume Jums pristatyti Svetainėje užsakytas prekes.

2.10. Mokėjimai už užsakytas prekes yra vykdomi per Paysera platformą, todėl savo mokėjimo duomenis (vardas, pavardė, atsiskaitomosios sąskaitos duomenys, mokėtina suma, pavedimo paskirties duomenys) yra Jūsų tiesiogiai pateikiami Paysera tinklui. Su Paysera taikoma privatumo politika galite susipažinti nuorodoje, kuri pateikiama tuo metu, kai Jūs per šią platformą atliekate mokėjimą.

2.11. Jūsų Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami šią Svetainę administruojančiam pasitelktam duomenų tvarkytojui UAB „Creative Partner“.

2.12. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.

3.SLAPUKAI

3.1. Kad ši Svetainė tinkamai veiktų (būtinieji slapukai) bei funkciniais ir analinitiais tikslais (funkciniai ir analitiniai slapukai; šios Politikos 2.5.6. p.), kartais į Jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus (angl. cookies). Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią Svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis, o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

3.2. Šioje Svetainėje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasRenkami duomenysSurinkti duomenys saugojami
_gaNaudojamas atskirti vartotojusApsilankius svetainėje2 metusUnikalus identifikatoriusGoogle Analytics
_gatNaudojamas reklamos funkcijoms įjungtiApsilankius svetainėje10 minUnikalus identifikatoriusGoogle Analytics
_gidNaudojamas atskirti vartotojusApsilankius svetainėje24 mėn.Unikalus identifikatoriusGoogle Analytics
cookie-agreedNaudojamas sutikimo būsenai saugotiSutikus su privatumo politika100 dienųUnikalus identifikatoriusSvetainėje

3.3. 3.2. punkto lentelėje nurodyti slapukai skirstomi į tris grupes:

  • Būtini slapukai – šie slapukai aktyvuoja pagrindines svetainės funkcijas. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai;
  • Funkciniai slapukai – šie slapukai įsimena informaciją, kokius nustatymus vartotojas jau buvo altikęs, pvz.: kalbos pasirinkimas;
  • Analitiniai slapukai – šie slapukai renka anoniminę informaciją, kaip lanktyojai sąveikauja su Svetaine, kokius Svetainės puslapius lanko ir pan.

3.4. Svetainė naudoja slapukus, kad surinktų Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus (funkciniai slapukai). Kiti slapukai leidžia Duomenų valdytojui užtikrinti Svetainės techninį funkcionavimą (būtini slapukai) bei stebėti svetainės srautus ir vartotojų veiksmus svetainėje – Duomenų valdytojas šiuos duomenis naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį (analitiniai slapukai). Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje (būtini ir analitiniai slapukai) arba Jums išreiškus sutikimą dėl slapukų rinkimo (funkciniai slapukai). Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

3.5. Prieigą prie statistinių duomenų apie Duomenų valdytojo lankytojus turi Duomenų valdytojo darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą. Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Duomenų valdytojo partneriai, kurie teikia Duomenų valdytojui interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba Duomenų valdytojo Svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.

3.6. Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti pagal savo pageidavimus. Daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

3.7.Jūs galite kontroliuoti slapukų panaudojimą, keisdami naršyklės nustatymus arba kitais būdais.

4.TIESIOGINĖS RINKODAROS (NAUJIENLAIŠKIO) SĄLYGOS


4.1. Jei sutikote užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, naudosime Jūsų el. pašto adresą ir (ar) telefono numerį neindividualizuotai informacijai apie prekes, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, naujienas, bei kitoms naujienoms siųsti. Sukaupta informacija bus naudojama tik siunčiant naujienlaiškį.

4.2. Mūsų naujienlaiškis siunčiamas nuo Duomenų valdytojo. Jūsų el. pašto adresą ir (ar) telefono numerį galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.

4.3. Duomenų (vardo, pavardės, el. pašto adreso, telefono numerio) tvarkymo terminas: 2 metai nuo sutikimo gavimo, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų sutikimas.

4.4. Galite atsisakyti naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu info@genbapharma.lt arba paspaudę naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.

5.DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

5.1. Informuojame, kad būdamas Duomenų subjektu Jūs turite šias teises:
5.1.1. susipažinti su tvarkomais savo Asmens duomenimis (būti informuotam apie savo Asmens duomenų tvarkymą);
5.1.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;
5.1.3. reikalauti ištaisyti tvarkomus savo Asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;
5.1.4. reikalauti ištrinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti (apriboti) savo asmens domenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai Asmens duomenys, Duomenų subjektas atšaukia sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;
5.1.5. susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad mes tiesiogiai persiųstume tokius Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą, jei taikytina);
5.1.6. bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą leisti tvarkyti savo Asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
5.1.7. išreikšti nesutikimą su savo Asmens duomenų tvarkymu tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėtų Duomenų valdytojo interesų. Tokiu atveju Duomenų valdytojas įsipareigoja nebetvarkyti tokių Asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Duomenų valdytojas tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus ir nurodytas nesutikimo su Asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

5.2. Dėl 5.1. p. nurodytų teisių galite kreiptis į Duomenų valdytoją el. paštu info@genbapharma.lt ar tiesiogiai buveinės adresu.

5.3. Rašytinį prašymą Duomenų valdytojui dėl šios Politikos 5.1. nurodytos informacijos pateikimo ar veiksmų turite pateikti kartu su Jūsų asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę.

6.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


6.1. Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų valdytoją, el. pašto adresu info@genbapharma.lt. Taip pat, turėdamas nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nors visų pirma, stengsimės išspręsti visas situacijas kartu su Jumis.

6.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją.

7.KONTAKTAI


7.1. Jei turite klausimų, visuomet galite kreiptis į mus šiuo adresu info@genbapharma.lt.